Informacje

 • Orzeczenie TK

  Zobacz komunikat prasowy po rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym - SK 4/10

  więcej

   

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2019/2020

RADA IZBY KOMORNICZEJ W RZESZOWIE INFORMUJE, IŻ OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Do wniosku o wpis należy dołączyć:


– zaświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust. 1a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
– oświadczenie komornika-patrona dotyczące zgody na zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2019 r. na stanowisku aplikanta komorniczego,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Rzeszowie, której siedziba mieści się przy ul. Króla Stanisława Augusta 29 w Rzeszowie.
Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:


Inspektor ochrony danych osobowych: Violetta Matusiak
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
adres: ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa


Izba Komornicza w Rzeszowie otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na samorząd przez Krajową Izbę Komorniczą, a także w związku z realizacją zwartych umów oraz w ramach prowadzonej z Izbą Komorniczą w Rzeszowie korespondencji.
Izba Komornicza w Rzeszowie pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności komorników, wierzycieli, dłużników, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, jak również innych instytucji i osób, do których kancelaria komornicza wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Izba Komornicza w Rzeszowie pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku kontrahentów Izba Komornicza w Rzeszowie przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Izbie Komorniczej w Rzeszowie szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych- jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba Komornicza w Rzeszowie niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, Izba Komornicza w Rzeszowie  może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba Komornicza w Rzeszowie niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Izby Komorniczej w Rzeszowie przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa
Izba Komornicza w Rzeszowie w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Izba Komornicza w Rzeszowie może wymagać innych danych niezbędnych np. na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Izby Komorniczej w Rzeszowie.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Izby Komorniczej w Rzeszowie lub jeżeli Izba Komornicza w Rzeszowie posiada dane osobowe powierzone nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgodny, informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Izba Komornicza w Rzeszowie może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Izby Komorniczej w Rzeszowie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Izbę Komorniczą w Rzeszowie
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Poniżej publikujemy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego. Przedmiotowy wniosek z załącznikami należy skierować do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

 1. Odpis uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego (poświadczony notarialnie),
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczony notarialnie),
 3. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
 4. Życiorys lub CV własnoręcznie podpisane,
 5. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy (nie starsze niż 6 miesięcy) o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 6. Oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) opatrzone klauzulą zawartą w art. 12 ust. 1a powołanej ustawy; oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór oświadczenia do pobrania),
 7. Zaświadczenie o niekaralności (aktualne),
 8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 0/100) na konto: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/RZESZÓW 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 9. Oświadczenie komornika o chęci zatrudnienia w kancelarii w charakterze asesora komorniczego,
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (tutaj) dla asesorów komorniczych (wzór oświadczenia do pobrania tutaj),
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia do pobrania tutaj).


Podstawa prawna:

art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. z 2017 r. Dz.U. poz. 1277 ze zm.)


ZAMÓWIENIE IDENTYFIKATORA DLA KOMORNIKA, ASESORA, APLIKANTA

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie publikuje wniosek, który należy wypełnić (część A) w celu złożenia zamówienia identyfikatora dla komornika sądowego, asesora komorniczego oraz aplikanta komorniczego. Prosimy o kierowanie wniosków na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej, zgodnie z poniżej przedstawionymi wymaganiami:

 1. Minimalne wymiary (szerokość x wysokość): 420x525px, sugerowane: 480x640px
 2. Proporcje wysokości względem szerokości muszą mieścić się w zakresie 1,25-1,34
 3. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 200Kb
 4. Dopuszczalne formaty zdjęć to: jpg, jpeg.

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora dla komornika - tutaj 
 2. Wniosek o wydanie identyfikatora dla asesora lub aplikanta - tutaj

Rusza specjalna Infolinia Komornicza

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie informuje, iż Krajowa Rada Komornicza w Warszawie uruchamia bezpłatną Infolinię Komorniczą. Będzie ona dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77. Każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie procesu egzekucji komorniczej, może zwrócić się o poradę.

 

Każdego roku, w Polsce przeprowadzanych jest kilka milionów postępowań egzekucyjnych. Tylko w 2016 roku odnotowaliśmy 4,5 mln spraw. Pamiętajmy, dług ma dwa końce – dłużnika i wierzyciela chcącego odzyskać swoje pieniądze. Strach przed komornikiem bardzo często wynika z nieznajomości prawa, a co za tym idzie niezrozumienia treści pism i wyroków sądów. Krajowa Rada Komornicza uruchomiła stałą Infolinię, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom dłużników, którzy w trudnych sprawach zwracają się o porady bezpośrednio do nas - mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

 Uruchomienie stałej, bezpłatnej Infolinii jest efektem dużego zainteresowania wcześniejszymi edycjami Infolinii organizowanymi przez Krajową Radę Komorniczą, np. z okazji Ogólnopolskich Dni Otwartych Komorników. Decyzję o Infolinii zainspirowała również rosnąca liczba pytań od użytkowników Facebooka skierowanych do komorników za pośrednictwem profilu KRK „komornik”.  

 Infolinia czynna będzie w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77.
Na pytania interesariuszy w zakresie postępowania egzekucyjnego odpowiadać będą przeszkoleni przez Krajową Radę Komorniczą komornicy oraz asesorzy. Konsultacje udzielane będą bezpłatnie, a opłata za korzystanie z infolinii jest zgodna z taryfą operatora. 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH IZBY KOMORNICZEJ W RZESZOWIE

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie poniżej publikuje rachunki bankowe Izby Komorniczej w Rzeszowie:

1) Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Odział w Rzeszowie
38 9101 0003 2015 0000 5959 0001
rachunek główny Izby Komorniczej w Rzeszowie oraz składki na potrzeby samorządu komorniczego przekazywane miesięcznie przez członków Izby Komorniczej
w Rzeszowie;

2) Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Odział w Rzeszowie
11 9101 0003 2015 0000 5959 0002

rachunek pomocniczy Izby Komorniczej w Rzeszowie - składki przekazywane do PZU Życie S.A. w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego;

 

W celu uniknięcia nieprawidłowości Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków bankowych Izby Komorniczej w Rzeszowie oraz o właściwe sporządzanie przelewów na wyżej wymienione konta.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.